Dankzij God meer rijkdom, succes en gezondheid?

Wanneer we maar genoeg geloof hebben is een flitsende carrière, gezondheid en financiële zekerheid onder handbereik. Het lijkt wel of het tegenwoordig meer en meer gaat om het bevredigen van een honger naar meer en het liefst vandaag nog. De boodschap van verlossing, liefde en een hemels koninkrijk komt steeds meer op een tweede plaats te staan.

Ik denk dat we dit prima kunnen vergelijken met kleine kinderen. Wanneer deze om een snoepje vragen willen ze a) direct antwoord en b) wanneer het mag het direct hebben. Immers het verlangen naar het snoepje is zo groot dat een nee of wachten geen optie is.

Het lijkt erop dat wij als Christenen steeds meer zo gaan denken. En waarom zouden we het ook niet doen? Immers er staat in de Bijbel dat ons gegeven wordt wat we nodig hebben! En dat mooie huis, nieuwe auto, leuke vakantie of geweldige baan hebben we echt nodig. En waarom zouden wij het niet mogen hebben of moeten wachten terwijl een collega, familielid of vriend(in) er wel van geniet?

We lezen in de Bijbel dat Jezus zieken geneest, doden opwekt en anderen de opdracht geeft om dit ook te doen. Dus waarom zouden wij dit niet mogen verlangen, verwachten of eisen van Hem? En dan niet alleen om genezen te worden maar ook om anderen te genezen. En dan niet alleen iemand genezen met erge ziektes maar ook die zuster met hoofdpijn in de kerkdienst  die niet een aspirine wilde slikken voordat ze naar de kerk ging.

Het zal u vast niet ontgaan dat ik enige (zelf) spot heb op het welvaartsevangelie. Het impliceert namelijk al snel dat iemand niet genoeg geloof heeft wanneer hij/zij niet krijgt wat hij wil. Ik wil iedereen dan ook uitdagen om deze studie goed te lezen en zelf op onderzoek uit te gaan. We accepteren namelijk het te makkelijk, zonder ons te realiseren waarmee we bezig zijn.

GELOOF = SUCCES
We hebben allemaal een verlangen naar een mooi huis, leuke baan, lieve vriend(in)  en een gezond lichaam tot onze dood. Hier is in de kern helemaal niks mis mee, zolang het ons geloofsleven maar niet (negatief) beïnvloed. We worden hier ook voor gewaarschuwd in;

Mattheüs 6:19-24 19 Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; 21 want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 22 De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn; 23 maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf! 24  Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

Lukas 16:13 13 Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

We worden hier gewaarschuwd dat we niet God kunnen dienen en rijkdom kunnen verwerven. Het gevaar is namelijk dat we niet Christus volledig dienen omdat ons hart elders ligt. Dit betekend niet wat we geen bezittingen mogen hebben, maar wel dat het niet ons doel mag worden.

Ik hoorde laatst een voorganger zeggen dat God van ons niet verlangt dat we schulden hebben. Want het hebben van schulden zorgt ervoor dat we verplichtingen hebben tot betalen. Dit is helemaal correct want op dat moment dienen we het mammon.

Echter vele mensen, net zoals mijzelf en ook de betreffende voorganger hebben een koopwoning. Dienen we op dat moment het mammon? Jazeker, echter een ieder moet een dak boven zijn hoofd hebben. En zowel een huur als koopwoning moet betaald worden, geen verschil dus.

Het is denk ik ook niet een kwestie van of we verplichtingen aangaan maar meer hoe. Kiezen we voor een koop of huurwoning die we kunnen betalen zonder dat het gezin of ons geloof d’r onder lijd.

Of gaan we voor luxe en kopen we een woning waar we voor krom moeten liggen en ten koste gaat voor ons gezin en relatie met God? Of zoals de betreffende voorganger zei: Wij hebben gekozen voor een duurder huis in vertrouwen dat God voor ons zorgt. Hij ging d’r vanuit dat God zou zorgdragen voor de financiën en tijd om te dienen.  Ik vind persoonlijk dit een kwalijke zaak omdat je op dat moment God voor je karretje spant. Want wanneer jij het financieel niet rond krijgt of geen tijd hebt om te dienen is het God zijn schuld.

We kunnen met diverse teksten proberen om een welvaartsevangelie te onderbouwen. Laatst hoorde ik b.v. iemand Timotheüs 6:17b citeren waar staat: dat we hoop moeten hebben op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. We worden in rijke mate voorzien, dus ook in een mooi huis of leuke baan. Echter wanneer we de halve zin eerder hadden gelezen stond er: we moeten onze hoop niet houden op de onzekerheid van rijkdom. Er staat dus heel iets anders, we moeten ons niet stellen op rijkdom maar op God, hij voorziet. Het lijkt me dan ook niet logisch dat Hij ons voorziet in rijkdom, want daarvoor worden we gewaarschuwd.

We lezen hier meer over in de teksten:

Hebreeen 13:4 5 Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.

Jakobus 5:1-6 1 Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt.  2 Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. 3 Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. 4 Zie, het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God, en de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten. 5 U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. 6 U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u.

Wanneer we zeggen: God zorgt er voor dat wij de middelen en tijd hebben om een mooi huis te kopen sturen we God in een bepaalde richting. We leven dan op een manier waarvoor we juist gewaarschuwd worden in Jacobus 5:5 nml dat we ons te buiten gaan aan weelde en eigen luist.

Is het dan fout dat we een goede baan, mooi huis, auto of leuke vakantie hebben? Nee, helemaal niet maar het mag niet zo zijn dat we ons leven d’r door laten beheersen. Want wanneer dit soort zaken ons leven met Christus in de weg staat dienen we het mammon. We kunnen het zien als een weegschaal zolang de kant van Christus overheerst hebben we de juiste koers te pakken.

GELOOF = GEZONDHEID
Er zijn tientallen bekende en onbekende mensen opstaan de laatste jaren die de gave van genezing hebben. We kennen allemaal wel een aantal zoals Jan Zijlstra of organisaties zoals Gloriestoel en Trin die uitzonderlijke claims doen. Helaas blijft vaak het verhaal niet helemaal te kloppen, bestaan er twijfels of worden mensen niet genezen. En hiervoor is altijd wel een reden te bedenken.

Er zijn veel gevallen bekend van mensen die niet genezen zijn, terugvallen krijgen of slechts op het moment van euforie dachten genezen te zijn. Dit is een kwalijke zaak want dit alles vind plaats in de naam van Jezus Christus. En hierdoor maken we hem dan ook (mede) schuldig aan het falen.

Naast de bekende genezers zien we ook steeds meer ‘hobbyisten’ opstaan binnen kerken. De redenen kunnen divers zijn van experimenteren met gaven, iemand helpen of als gemeente dit ook ervaren. Want is het niet zo dat wij dit als belofte/opdracht hebben gekregen. Want we lezen in o.a. Lukas, Marcus en Mattheüs dat Jezus de twaalf discipelen de macht en opdracht ertoe gaf.

Mattheus 10 1 En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen.

Mattheus 10 8  Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

Marcus 6 7 En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee uit te zenden en gaf hun macht over de onreine geesten.

Lukas 9 1Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen, 2 en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen.

We hebben net gelezen dat de discipelen werden uitgezonden om het evangelie te verkondigen en in Jezus zijn naam mensen te genezen, bevrijden en opwekken. We kunnen hieruit de conclusie trekken dat genezing, bevrijding en opwekken mogelijk is. We zien dit ook bevestigd in;

Lukas 10 1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. 2 Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. 3 Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven. 4 Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee, en groet niemand onderweg.  5 En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!  6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren. 7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis. 8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt, 9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. 10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op.

We zien hier dat naast de discipelen die toch een ‘speciale’ plek innamen ook zeventig anderen de opdracht kregen om mensen te genezen, bevrijden en opwekken. Op basis hiervan kunnen we de conclusie trekken dat het niet voorbehouden is aan een kleine groep mensen.

Is het dan zo dat een ieder mensen kan genezen? Nee, want beide keren gaf Jezus hen de opdracht en de macht ertoe. Het is niet iets wat we uit ons zelf (als een experiment) kunnen doen.

Er is enige tijd terug in een dienst in Groningen een bezoeker naar voren geroepen om bij wijze van experiment iemand te genezen van een beenlengte verschil. Hier is duidelijk sprake van foutief gedrag omdat het niet de mens is die opdracht geeft maar Jezus.

Het gevaar van dit soort ‘genezingen’ is dat het menselijke aspect zoals ervaring en show belangrijker worden dan Gods grootheid. En dan hebben we het niet eens over het soort genezing wat al zeer discutabel is: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jYjgeayfYPI&t=1328

Het is niet zo dat mensen niet (meer) genezen, bevrijd of opgewekt kunnen worden. Het is echter compleet nutteloos, eigenwijs en God lasterend wanneer we het uit ons zelf doen. En zeker als we dan ook nog eens beweren dit te doen in Jezus naam. We zien dit ook in Lukas 10:17-20 waar staat;

17 De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen. 18 Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. 19 Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.  20 Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.

We lezen hier dat de zeventig helemaal opgewekt terug komen bij Jezus om dat ze grootse dingen hebben meegemaakt. En Jezus geeft ze op dat moment geen schouderklopje maar waarschuwt ze. Hij zegt dat hun niks gebeurd is omdat Hij hun de macht gaf en hun namen zijn opgeschreven. Het is hier wederom Jezus en niet de mens die (duivelse) machten kan bedwingen.

Het is dan ook niet zo dat we als mens andere mensen kunnen genezen. Wij zijn als mens niet meer dan een pion die geroepen word door Jezus en (tijdelijk) de macht ertoe krijgt. We zijn op dat moment een instrument niet meer of minder.

HOE DAN WEL?
Ik kan me goed voorstellen dat niet iedereen blij is met mijn conclusie dat genezing alleen mogelijk is wanneer Jezus  werkelijk de opdracht en macht geeft. En het klopt dat ik twijfel aan vele genezers die zichzelf op de borst slaan, uit welke bron komt die hoogmoed? En wanneer iemand dan niet genezen word, half of slechts tijdelijk beledigen we Jezus, immers Hij levert niet half of matig werk.

Is het dan zo dat we massaal moeten wachten op onze stoel totdat we geroepen worden? Nee, helemaal niet want er zijn namelijk duidelijke instructies wat binnen onze menselijk macht ligt nml;

Jakobus 5 13 Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen. 14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. 15 En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

We lezen hier dat de oudsten de opdracht krijgen om te bidden voor zieken, hun te zalven met olie in de naam van de Heere. Betekend dit dan dat we genezing ontvangen op deze manier? Nee, want dat staat er helemaal niet.  Het is mogelijk dat iemand genezen word, maar ook dat iemand ‘slechts’ de kracht vind om weer te lofprijzen zoals we lezen in vers 13.

CONCLUSIE
Het is niet zo dat we als Christenen niet mogen genieten van ons leven. En natuurlijk hoort een leuke baan, mooi huis of gezondheid hierbij. En zolang het niet onze prioriteit heeft waarbij we God voor ons karretje gaan spannen (welvaartsevangelie) om onze zin te krijgen is het prima.

Laten we daarom ons ook vooral richten op wat komen gaat en niet ons (wereldse) leven nu. Het dienen van twee heren zoals we lezen in Lucas 16:13 is onmogelijk. Het geloven in een evangelie waarbij welvaart en genezing centraal staat brengt ons juist verder weg van God.

Ik wil dan ook afsluiten met Colossenzen 3:16 waar staat:

16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke