Genezing, hoe zit dat nu?

Wanneer we praten over gebedsgenezing dan is het een onderwerp wat veel los maakt, zowel positief als negatief. De meningen en (persoonlijke) ervaringen lopen enorm uiteen. In deze korte studie willen we het onderwerp bespreken om iets meer helderheid in de materie te krijgen.

Is het Bijbels?
We komen in de Bijbel op tientallen plekken voorbeelden tegen van gebedsgenezing hierbij kun je denken aan o.a.  het genezen van doven (Markus 7:31), verjagen van onreine geesten (Lukas 4:33-37), genezen van verlamden (Lukas 5:17-26), vergroeide mensen (Lukas 13:10-17)  en blinden (Johannes 9:1-15). We kunnen op basis van deze voorbeelden vaststellen dat het iets was waar Jezus en zijn volgelingen zich mee bezighielden. Het is dus niet iets wat we de afgelopen jaren bedacht hebben.

Naast de vele voorbeelden vinden we op meerdere plekken verwijzingen dat het de werken zijn van de Heilige Geest. We lezen dit bijvoorbeeld 1 Kor. 12:8-11 waar staat dat aan sommigen het woord van wijsheid, kennis of spreken van talen word gegeven. En weer anderen ontvangen de gaven van genezing, maar allen zijn van de Heilige Geest en Hij deelt ze uit zoals Hij het wil.

We kunnen niet anders dan concluderen dat het een Bijbels aspect is. Het is misschien nog steeds eng of een lastig onderwerp maar we kunnen het niet afdoen!

Wie kan gebedsgenezing verrichten?
Het genezen van mensen is niet iets wat we uit ons zelf kunnen. We zijn als mens slechts een instrument van de Heilige Geest en doen Zijn werken. We vinden dat terug in de eerder genoemde tekst 1 Kor. 12:8-11 en ook in Handelingen 4:2-31 waar staat:

29  Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken,  30   doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus.  31  En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren,  bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.

We kunnen dus gerust de conclusie trekken dat een ieder gebedsgenezing kan verrichten wanneer de Heilige Geest je hiervoor roept. Het is echter niet zo dat een ieder hiertoe geroepen wordt. Sommigen krijgen een andere taak toebedeeld zoals , spreken, onderwijzen, profeteren of….

Voor wie is er genezing?
Wanneer we de grote genezingsdiensten zien op TV of in de kranten waar mensen heen gaan onder het idee ‘baadt het niet, dan schaadt het ook niet’, dan is de kans op werkelijke genezing klein.

Want deze diensten gaan helemaal niet om Jezus Christus, maar hebben tot doel om mensen beter te maken. Dit terwijl we in teksten eerder genoemd lezen dat waar mensen werden genezen het altijd duidelijk een vorm van geloof was.

Wanneer je namelijk genezen wil worden dóór Jezus Christus, zul je ook in Hem moeten geloven. We zien dit ook bijv. in Lukas 5:20 waar staat:  En toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen hem: Man, uw zonden zijn u vergeven.  Genezing is mogelijk voor een ieder die gelooft in Jezus Christus

Waarom word ik dan niet genezen?
En toch gebeurd het soms dat mensen NIET genezen worden, ondanks dat ze een rotsvast vertrouwen hebben in God en Jezus erkennen als verlosser. Hiervoor zijn meerdere redenen te herkennen, namelijk;

 1. Door ongeloof van andere mensen
  We zien in de Bijbel meerdere keren dat Jezus moeite had met de omgeving waarin hij zich bevond en dat door o.a. het ongeloof van de toeschouwers z’n werk niet kon doen. We zien dit b.v. in Markus 6:5-6 waar staat:5   En Hij kon daar geen kracht doen, maar Hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. 6  En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof. En Hij  trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs.Het ongeloof van de mensen was hier zo groot dat Jezus geen echte krachten kon laten zien daar. Dit zegt in mijn optiek genoeg over de invloed die een groep kan hebben op het proces.
 2. Door het ongeloof van de genezer
  We zouden het niet direct verwachten, maar ook gebedsgenezers kunnen te weinig geloof hebben om hun werken te doen. We lezen in Mattheus 17:16-17:16  En ik heb hem bij Uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.17  Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en ontaard geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen?Hier komt een vader met z’n ziekte zoon bij Jezus nadat z’n discipelen de jongen niet konden genezen.  De discipelen snapten dit zelf ook niet zoals we kunnen opmaken uit de verzen:19   Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren: Waarom konden wij hem niet uitdrijven?  20  Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof,  want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn.
  Voor de discipelen was dit een rare gewaarwording omdat ze regelmatig mensen beter hadden gemaakt, maar blijkbaar waren ze in ongeloof. En zoals Jezus hier zegt, als je het geloof hebt van een mosterdzaad kun je een berg verplaatsen.Een gebedsgenezer kan dus falen door ongeloof bij hemzelf! Is dit erg? Nee, want ook zoals de discipelen kan dit puur een kwestie zijn van onmacht op dat moment.
 3. Eigen ongeloof
  Een veel gebruikt argument voor niet genezen worden is dat het geloof van iemand niet groot genoeg is. Dit is wat mij betreft veel te kort door de bocht, er zijn meerdere redenen te bedenken. Het enige wat we kunnen vast stellen is dat wanneer iemand NIET gelooft in Jezus Christus als z’n verlosser en hem afwijst, dat genezing door Hem onwaarschijnlijker is.  Echter doet God ook wonderen in de levens van mensen om ze juist tot Hem te brengen (denk aan b.v. Paulus die blind werd). Dus ja, de mogelijkheid bestaat dat het door ongeloof komt maar dat zal vast niet de hoofdreden zijn!
 4. Zondeval
  De belangrijkste reden waarom iemand geen genezing krijgt is de zondeval. Het verhaal van Adam en Eva kennen we allemaal en dat we vanaf dat moment ook sterfelijk zijn.  We lezen dan ook in Genesis 3:22 het volgende:22 Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven!
  God heeft ons dus weg moeten sturen omdat we door de kennis van goed en kwaad ‘gevaarlijk’ werden voor de schepping. En door het eten van de boom des levens zouden we dit eeuwig kunnen blijven doen, we waren dus kleine duivels in wording!Natuurlijk klinkt dit niet fair voor mensen die ziek worden geboren of op vroege leeftijd te maken krijgen met (langdurige) ziekte of vroeg overlijden. Het is echter geen kwade opzet van God om ons ziek te maken, maar een gevolg van de zondeval.
 5. Gods plan, keuze.
  Een laatste reden die heel oneerlijk of zelfs pijnlijk kan klinken, is dat God genezing heeft afgehouden met een reden of doel die we niet kennen. Echter is het wel zo dat God soms ervoor kiest met een reden dat iemand niet ziek is. We lezen bijv. in Johannes 9:1-5 de volgende tekst:1  En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af.  2  En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden?  3  Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet,  maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden.  4   Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken.  5  Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik  het Licht der wereld.We leren van deze tekst dat deze man blind was geboren en dat de discipelen een schuldvraag hiervoor zochten; wat is de reden? Jezus antwoord was dat het gebeurd was zodat Jezus z’n werken kon doen. Dit klinkt natuurlijk heel hard! Het geeft echter wel aan dat God een plan heeft met ons mensen. We maken onderdeel uit van een groter plan en soms hoort daar ook zoiets bij, hoe oneerlijk het ook klinkt!

Conclusie
We kunnen genezen worden door de werken van de Heilige Geest, we mogen hierom vragen en voor ons laten bidden. Wanneer we dit ontvangen is dit slechts uitstel, immers we leven in een sterfelijk lichaam. En wanneer we geen genezing ontvangen is dit niet direct oorzaak van ons eigen ongeloof. Het kan vele redenen hebben.

Wanneer we wel of niet genezing ontvangen komt dit doordat God nog een plan met ons heeft en dit kan van alles zijn. Ik ken mensen die door hun ziekte een grote getuigenis zijn, maar ook mensen die na hun genezing nog grote werken konden doen.

We kunnen stellen dat we niet altijd Gods plan en redenen snappen en soms moeten we ook niet overal een schuldvraag of reden achter zoeken, want het kan ook puur het verloop van ons leven zijn die slechts tijdelijk is hier op aarde.