Is Abortus een kwestie van vrijheid of een keuze voor leven?

De overheid heeft in 1981 de Wet Afbreking Zwangerschap aangenomen (met slechts 1 stem verschil),wat gericht is op twee doelen nl.; het beschermen van het ongeboren kind (het uit de illegaliteit halen) en ongewenste zwangerschappen bij vrouwen voorkomen. Het idee achter deze wetgeving is dat een vrouw zelf mag bepalen of ze wel of niet een kind wil hebben. De vader, familie of haar ouders hebben hierin geen bepalingsrecht. De term ‘baas in eigen buik’ wordt dan ook vaak gebruikt.

Het beëindigen van een zwangerschap is in onze maatschappij heel normaal geworden. De overheid heeft hierin voorzien door het legaal te maken en de taboe er om is er niet meer. En ook binnen de christelijke wereld krijgen we hier steeds meer mee te maken. Immers, de maatschappij is veranderd, dus waarom de kerk ook niet? Maar wat zegt de Bijbel nu over abortus en God over leven? En is de keuze werkelijk één van vrijheid of misschien toch leven?

Hoe denkt God over het leven?
Het zou zo makkelijk zijn als in de Bijbel expliciet zou staan of abortus wel of niet zou mogen. Het zou de discussie veel makkelijker maken. Echter vinden we dit niet zo terug. We worden als gelovigen, zoals bij veel onderwerpen, uitgedaagd om zelf te onderzoeken, na te denken en vervolgens bewuste keuzes te maken.

Het lijkt me dan ook belangrijk om eerst vast te stellen wat God over het menselijk leven heeft gezegd. In dat kader vinden we o.a. in Genesis 1:27 terug dat God de mens schiep naar Zijn beeld en in Genesis 9:6 lezen we vervolgens dat wanneer iemand het bloed van een mens vergiet, ook die van hem vergoten zal worden. Want de mens is gemaakt naar het evenbeeld van God. We kunnen op basis van deze twee teksten rustig concluderen dat God het leven van de mens liefheeft, belangrijk vindt en mensen waarschuwt m.b.t. vernietigen van mensenlevens. Het mensenleven is dus niet zomaar een toevalligheid, maar een Goddelijke creatie, gelijk aan Hem, dus waardevol!

Het is dan ook niet aan de mens om te beschikken over het leven, want zoals in 1 Samuel 2:6 staat:  De Heere doodt en maakt levend en in Deuteronomium 32:39b Ík dood en Ik maak levend. Ons leven ligt dus in Zijn handen en niet in die van ons, ouders of familie.

Wat zegt het Woord over zwangerschap?
Zoals al eerder gezegd staat er niet direct in de Bijbel dat abortus wel of niet is toegestaan. We kunnen hier heel veel aandacht aan geven, grondteksten of historische teksten nazoeken maar laten we ons focussen op wat er wel staat!

In Jeremia 1:5 lezen we dat: Hij (God) ons in de moederschoot vormde, ons kende en voordat we werden geboren waren geheiligd. En in Psalm 139:13 lezen we dat: Hij (God) ons ontzagwekkend en wonderlijk gemaakt heeft.

Deze teksten geven duidelijk aan dat God ons in de moederschoot vormde en dan moeten we niet aan de bevruchting denken maar aan het ontwikkelproces er na. God is hier bij en vormt ons en maakt ons ontzagwekkend, wonderlijk, naar Zijn evenbeeld (Genesis 1:27). We zien deze erkenning ook terug in Job 10:8 waar hij zegt: Uw handen hebben mij gevormd en gemaakt!

Voor een goede indruk hoe briljant de ontwikkeling van een ongeboren kind is raden we je aan om de 10 minuten durende presentatie ‘van conceptie tot geboorte in beeld’ van Alexander Tsiaras te bekijken. Deze is te bekijken via:http://www.ted.com/talks/view/lang/nl//id/1270

Het mag dus duidelijk zijn, God is erbij vanaf het begin en vindt ons leven belangrijk.  In Exodus 21 lezen we de diverse wetten inzake mishandeling en in de verzen 22-23 m.b.t. vechtende mannen die een zwangere vrouw raken. Wanneer hierdoor het kind te vroeggeboren wordt dienen de mannen een schade vergoeding te betalen. En wanneer er dodelijk letsel uit voortkomt dient het leven met een leven gegeven worden. Hieruit blijkt wel dat het leven ook van het ongeboren kind belangrijk is. De vechtende mannen moeten betalen bij vroeggeboorte of hun leven geven bij overlijden.

We kunnen niet anders dan concluderen dat God het leven lief heeft, dat Hij ons in de moederschoot heeft gemaakt en Hij niet wil dat we levens vergooien. In dat kader geloven wij ook niet dat abortus  te verdedigen is op Bijbelse gronden. Een abortus beëindigd namelijk een leven, die vanaf het begin het werk is van God en naar evenbeeld van God is.

Is abortus wel toegestaan bij verkrachting of incest?
Een veel gehoord argument tegen de ‘pro-life’ gedachte is dat een vrouw het recht moet hebben om een zwangerschap na verkrachting of incest te beëindigen. En laten we wel zijn, we kunnen op geen manier de verschrikkelijk daad van verkrachting (of incest) goedpraten. En als er als gevolg hiervan ook een zwangerschap ontstaat kunnen we afvragen of de vrouw in kwestie dit ook nog moet ondergaan. Menselijk gezien zeg ik nee, natuurlijk niet!

Echter als je verder nadenkt, rechtvaardigt dan het ene kwaad het andere kwaad? De baby is voortgekomen uit de verschrikkelijke daad, maar kan het hier zelf iets aan doen? Is dit kind minder dan één gemaakt uit liefde? Is dit ongeboren kind niet gevormd en gemaakt door Zijn handen? (Job 10:8). En wordt door het aborteren van het ongeboren kind het onrecht aan de vrouw recht gezet?

Nee, ik geloof het niet! Een zwangerschap voldragen in deze situatie is heel zwaar en de keuze er na om het kind te houden of op te geven voor bijv. adoptie ook. Echter, het (ongeboren) kind mag niet gestraft worden door de waanzinnige daden van zijn/haar vader.

En wanneer de moeder gevaar loopt?
Exacte cijfers zijn er niet maar naar schatting vindt één op de duizend abortussen (wereldwijd) plaats omdat er sprake is van een verhoogd medisch risico voor de moeder. Het redden van de moeder is in mijn optiek een heel andere reden dan dat het kind ongewenst is. Tevens praten we hier over een situatie die hoe dan ook een leven bedreigd. Wanneer je een pro-life houding aanneemt is dit niet alleen voor het kind maar ook de moeder.

Een veel genoemd argument is dat God een God van wonderen is en zowel het kind als de moeder kan redden, ook als dit medisch gezien onmogelijk is. En ik kan me persoonlijk hier helemaal in vinden, God kán wonderen doen. De twijfel, onzekerheid en de druk van artsen kan echter zo groot zijn dat we als ouders niet weten wat we met de situatie aan moeten.

In dit soort gevallen moeten we ons als ouders wenden tot God want zoals in Jakobus 1:5 staat: Hij zal ons zonder verwijten en overvloedig geven als we in wijsheid tekortschieten. Hiermee zeg ik dus, leg het bij God neer laat hem spreken, leiden en vooral rust geven in je hart.

En we mogen ook verwachten dat God ons antwoordt of rust geeft in onze keuze. Want zoals in 1 Samuel 2:6 staat, beslist Hij over leven en dood. Welke keuze ouders dan ook maken, minder makkelijk of pijnlijk zal het niet worden, maar we mogen weten dat het de juiste is.

Er zijn nog zoveel meer argumenten voor en tegen abortus!
Klopt, er zijn nog tientallen argumenten te bedenken zowel voor als tegen abortus. We kunnen hierbij denken aan een kind wat niet levensvatbaar is (volgens artsen), een afwijking heeft, verstandelijke of lichamelijke handicap heeft, ouders die te jong, oud of beperkt zijn.

Echter moeten we ons in alle gevallen afvragen, is het leven niks waard? Voor alle punten voor abortus kunnen we namelijk ook een oplossing vinden.  Wanneer een kind niet levensvatbaar is volgens artsen moeten we ons richten tot God. Immers, Hij doet nog steeds wonderen.  Wanneer een kind een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft, maakt dit het leven van hem of haar niet minder waard.  En wanneer ouders ongeschikt zouden zijn om welke reden dan ook, dan zijn er genoeg mensen die veel liefde hebben om de ouders te ondersteunen of het kind op te voeden.

Wanneer we op Bijbelse gronden kijken naar abortus kunnen we het niet goed praten. Sterker nog, alles wijst erop dat God tegen is, want Hij heeft het leven gemaakt en beslist over leven en dood.

En los van Bijbelse gronden moeten we beseffen dat ieder mens in welke fase dan ook een individu is, welke uniek en onvervangbaar is. En om dan terug te komen bij de titel van deze studie ‘Abortus een kwestie van leven of vrijheid?’, moeten we ons afvragen of de vrijheid van de moeder en vader boven dat van het leven van het kind gaat. En misschien nog wel de belangrijkste vraag die we ons zelf moeten stellen; mogen wij wel beslissen over leven en dood?

Bron vermeldingen:
1: Jaarrapportage zwangerschapsafbrekingen 2013 van de Inspectie van gezondheid
2: http://www.erishulp.nl/index.php?paginaID=16
3: http://www.vroeggeboorte.nl/1659958.htm