Boosheid en teleurstelling

Mens, zonde, boosheid
In ons leven maken we allemaal fouten, er is niet één mens die geen fout maakt in het  leven. We willen vaak wel overkomen als foutloos en erkennen de fouten dan ook niet. Op dat moment maken we onszelf ook nog eens een leugenaar.

We kunnen dan ons wel voordoen alsof het ons helemaal niks uit maakt en stoer  doorgaan, maar schuldgevoel werkt op onze ziel. En voor veel mensen betekent dit  (onbewust) dat zaken blijven spoken in ons hoofd. Het grootste gevaar is dan ook dat we  op een gegeven moment gaan breken met mensen en schepen achter ons verbranden,  immers teruggaan lijkt geen optie. Dit resulteert vervolgens weer in eenzaamheid, breuk met vroeger en woede, vaak héél veel woede, naar andere mensen. En deze woede die dan in ons heerst vreet ons langzaam op. Ons hart word gebroken en  wordt een open wond. En wat doet een open wond? Het bloedt en vroeg of laat is er niks  meer te bloeden en sterven we af.

En laten we niet onszelf elkaar voor de gek houden. We maken allemaal fouten, we struikelen allemaal in het leven, geen uitzondering daar gelaten.  Het is dan ook niet aan ons om elkaar te (blijven) veroordelen. Natuurlijk moet je iemand  kunnen wijzen op een fout die iemand maakt, maar moet/mag je boos blijven? Nee, want  zoals jij zelf verder wilt na een fout, wil de ander ook verder.

Het grootste probleem is echter niet om vergeving vragen maar vergeving schenken. Want wanneer ons iets aangedaan wordt, worden we boos, heel boos. We vinden dat iedere straf die bestaat niet zwaar genoeg is om de boosheid weg te nemen. Echter een ‘dader’ kan niet meer dan excuses aanbieden, schade vergoeden of een straf uitzitten. Hij kan niet jouw hart veranderen, en dus ook de pijn of wrok niet oplossen op geen enkele manier.

God kent boosheid
De situatie tussen ons en God is niet veel anders, wij als mens maken fouten. Hiermee heeft God moeite, we kunnen dus ook stellen dat Hij uit teleurstelling boos word. Hij kan het ons moeilijk vergeven, maar heeft ons zoals een echter Vader wel lief! Boosheid staat dan ook los van liefde. God kan heel boos op ons zijn, maar ons toch lief hebben. Daarom heeft hij ook iemand tussen ons en hem in gezet die de boosheid weg kan nemen. God gaf ons de kans op 100% vergeving door Jezus te zenden. Het bloed van Jezus moest vloeien, zodat wij gereinigd werden.

We kunnen dus stellen dat ook God moeite had met onze zonden, ons gedrag was aanstootgevend en hij was BOOS. Toch wilde hij verder met ons. Dit lijkt wel heel erg op ons eigenlijk. Wij kunnen ook boos worden, heel boos. Echter willen we het eigenlijk niet, want wie vind het nu echt leuk om ruzie te hebben? Niemand toch? Wie zonder zonde (?) is werpt de eerste steen & de zondaar pakt hem op en bouwt ermee..

Nu is het zo dat wij geen offer kunnen brengen die het gebroken hart kan laten helen zoals God deed met Zijn Zoon. Wij hebben namelijk hiervoor niet de kracht of macht, toch is het geen uitzichtloze situatie. Want zoals God de Zoon gebruikte ter vergeving van de mensheid kunnen wij ook de Zoon gebruiken.

Wij zijn namelijk vergeven door de Zoon (Jezus) door geloof in hem. Op die manier kunnen wij ook anderen vergeven door Hem. Wat wij zelf niet kunnen oplossen moeten we neerleggen bij hem. Onze boosheid, wrok en haat gevoelens moeten we bij Hem neerleggen zodat we echt kunnen vergeven en ons hart kunnen reinigen.

Er is dan ook geen dag mooier dan dat wij vergeving mogen ontvangen en geven. Want zoals ons iets is aangedaan hebben wij ook anderen iets aangedaan. De mens, wij dus kunnen dit niet oplossen. Alleen door Jezus kunnen wij 100% vrij zijn. Voor God maakt het niet uit hoe verloren je bent, hoe ver je bent gegaan, je bent echt nooit te ver weg voor God om vergeving te ontvangen en een nieuwe start te maken. Een voorbeeld van dit alles lezen we heel kort maar krachtig in Johannes 8:3-11

3 Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij hem die op overspel  betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4 zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. 5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ 6 Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. 7 Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ 8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond. 9 Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. 10  Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ 11 ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

We lezen hier dat de mens boos was en de vrouw wilde veroordelen en dat Jezus heel simpel de bal terugkaatste; wie van jullie is vrij van zonde? En de enige die echt zonder zonde was hier (Jezus,) die zegt, ik veroordeel u ook niet. Ga naar huis, zondig niet meer. Hiermee vergeeft Jezus de vrouw, ze is vrij en kan opnieuw starten.

Een relatie opbouwen
Wanneer wij een nieuwe start willen maken en vergeving willen ontvangen en vergeving willen geven moeten we ons leven bouwen op Jezus. We moeten dus de steen die men naar ons toe wilde gooien als zondaar oppakken en ermee bouwen. Wij kunnen namelijk samen met Jezus bouwen aan het koninkrijk van God.

Als eerste moeten we hiervoor Jezus erkennen als onze verlosser, als we dat gedaanhebben mogen we een nieuw leven starten samen met hem. Nu is dat natuurlijk makkelijk gezegd, even Jezus erkennen als verlosser. Want de Bijbel is een complex boek, en niemand kan deze helemaal doorgronden.

Echter hier gaat het niet om! De Bijbel is namelijk ‘slechts’ de bouwsteen voor je relatie met God. Het is een handleiding een routeplanner wanneer je even het niet meer weet of de weg kwijt bent. De antwoorden staan er dan in.

Om vergeving te ontvangen of een relatie met Jezus te hebben hoef je namelijk niet de Bijbel niet uit je hoofd te kennen, alle verhalen te begrijpen of een theologie-studie gevolgd te hebben. We lezen in Markus 10:13-16 ook dat Jezus dit zegt:

13 De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14 Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ 16 Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. We lezen hier dan ook dat Jezus in vers 14 zegt: ‘Het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij’. En dan lezen we verder in vers 15: ‘Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan’.

Hier wordt dus gewoon gezegd dat wij volwassen met onze eigen mening, wetten, wijsheden, discussies en regels het fout hebben. Het koninkrijk is voor een ieder die gelooft als een kind. Hoe gelooft een kind dan? Gewoon uit het hart, het hoort de verhalen over Jezus neemt het aan en heeft hem lief. De opdracht aan ons is dan ook te verkleinen tot:  Wees als een kind, en volg Jezus! Op dat moment kan Hij onze zonden vergeven en kunnen wij anderen door Hem vergeven.

Deelnemen in zijn dood
Wanneer we Jezus volgen moeten we hem ook helemaal volgen. Jezus stierf voor onze zonden en stond op uit het graf, hierbij liet hij onze zonden achter in het graf. Echter om deel hiervan uit te kunnen maken moeten wij ook deel nemen aan zijn dood. Want alleen op deze manier kunnen wij laten zien dat we zijn lijden voor ons erkennen en deel van zijn verlossing willen uitmaken. In Romeinen 6:3-5 lezen we dan ook:

3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.

Het is dus niet zo dat we letterlijk moeten overlijden en moeten opstaan. Nee, door de doop kunnen wij deelnemen in Zijn dood en opstanding. Het worden gedoopt als volwassene heeft dan ook een andere betekenis dan zoals we die ook kennen in de kinderdoop. De doop die velen van ons hebben ondergaan als kind is een goed bedoelde keuze geweest van onze ouders. Echter God verlangt van ons dat we zelf bewust van hem worden en ook voor hem willen en durven te gaan. De doop als volwassene is dus een eigen keuze, jij kiest namelijk zelf voor God en erkent de dood en opstanding van Jezus. En dit is namelijk ook wat God van ons verlangt, dat wij vragen aan hem. In 1 Petrus 3:21b-22 staat:

De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, 22 die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn.

In deze verzen staat dat we door de doop niet ons lichaam wassen, ‘t is dus ook niet zo dat we ons laten dopen om lichamelijk schoon te worden. Het is misschien wel een prettige bijkomstigheid voor mensen om je heen dat je een keer een bad neemt, maar dat is niet de essentie.

De volwassendoop is namelijk een actieve vraag aan God om een zuiver geweten, jij gaat symbolisch mee in het graf en opstanding van Jezus. En door dat graf en opstanding ga je een nieuw leven samen met Jezus beginnen. En wanneer we dan terug komen op het begin van m’n verhaal. Wanneer we boosheid kennen, niet kunnen vergeven of vergeving niet ontvangen, dan vreet dit ons van binnen op en zullen we er vroeg of laat aan onder door gaan. Ons leven zal dan bestaan uit een aaneenschakeling van ellende, verdriet en aan het einde van ons leven mogen we ons dan verantwoorden bij God en hebben we hem niet gekend en zullen we hem niet kennen.

Oproep
Er is een andere weg, geloof als een kind en accepteer Jezus. En kies bewust om met hem door zijn dood en opstanding een nieuw leven te starten, dan kun vrij zijn en kun je een bouwsteen zijn in Zijn koninkrijk. Er zijn allerlei redenen te bedenken om je niet te laten dopen, maar wanneer jij zegt ‘Ik wil Jezus volgen’ dan moet je hem ook echt volgen en niet halverwege afhaken…

Wanneer jij denkt ik wil meer weten over vergeving, bekering en de daarop volgende doop dan nodig ik je van harte uit om dit kenbaar bij ons te maken. We willen graag met één of meerderen van jullie hier verder na kijken en kijken waar je nu staat en hoe je verder kunt gaan.. Sta niet stil in het geloof maar probeer je uit te rijken naar God.